ÀREA LABORAL

Assessorem els nostres clients en les seves relacions laborals amb els treballadors, externalitzant tots els tràmits de gestió laboral diària i complint amb les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social i altres organismes públics.

Els nostres professionals estan permanentment actualitzats i preparats per oferir al client la solució a les múltiples situacions que es generen en el dia a dia de l’empresa.

 • Confecció de fulls de salari en model oficial i en model confidencial
 • Confecció de documents de cotització a la Seguretat Social
 • Confecció i tramitació d’altes, baixes i variacions davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social (sistema RED)
 • Confecció i tramitació davant l’ INEM dels contractes de treball, tant ordinaris com bonificats, així com, en el seu cas, de les seves corresponents pròrrogues
 • Tramitació davant el INSS o, en seu cas, Mútua d’Accidents, de les baixes i altes per malaltia i/o accident
 • Confecció de les declaracions de retencions a compte en l’ I.R.P.F., així com de les comunicacions de dades al pagador i dels certificats de retencions a compte de l’I.R.P.F.
 • Elaboració d’un llistat Comptable de Nòmina on apareixen detallats els diferents imports per cada treballador i per seccions, amb un resum total de l’ empresa, incloent cost d’empresa de Seguretat Social detallat en les seves diferents partides.
 • Expedients administratius d’acomiadament col·lectiu
 • Procediments individuals d’acomiadament objectiu
 • Actes de conciliació i procediments judicials en matèria d’acomiadament disciplinari
 • Actuacions davant de la Inspecció de Treball
 • Negociació i participació en convenis i conflictes col·lectius
 • Informes i dictàmens en matèria laboral
 • Selecció de personal
 • Disseny de política de recursos humans: optimització
 • Elaboració i disseny de plans de formació
 • Estudi i valoració de llocs de treball
 • Actuació com a servei de prevenció extern
 • Auditoria de serveis de Prevenció Propis
 • Inscripció d’empreses i afiliació de treballadors
 • Càlcul i tramitació de prestacions de la Seguretat Social
 • Demandes davant els Jutjats de lo Social en matèria d’invalidesa, jubilació, viudetat i atur
 • Aplaçament de quotes a la Seguretat Social
 • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts
 • Convenis especials”

RELACIONS LABORALS I TRÀMITS DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL I ALTRES ORGANISMES

CONSULTI’NS