ÀREA FISCAL

Gestionem totes les obligacions fiscals amb un servei de consulta permanent per atendre i resoldre qualsevol dubte en aquest complex àmbit.

Assessorem i formem l’empresari per al compliment de les obligacions que afecten la seva activitat i facilitem la presa de decisions en aspectes fiscals que poden repercutir en els seus comptes i beneficis.

 • Impostos trimestrals i anuals relacionats con el desenvolupament de l’activitat econòmica de las persones físiques: 115, 111, 123, 303, 180, 190, 390, 347 i altres.
 • Declaració anual d’operacions amb terceres persones
 • Elaboració i presentació de la declaració INSTRASTAT
 • Càlcul, confecció i presentació de l’Impost de Societats i els pagaments fraccionats
 • Gestió integral per a les entitats acollides al SII (Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA)
 • Gestió de les notificacions electròniques de l’Agència Tributària
 • Atenció personalitzada per a la gestió de tot tipus de requeriments, inspeccions i notificacions procedents de l’Administració
 • Elaboració de document Master File d’operacions vinculades
 • Impost de la Renda de las Persones Físiques i sobre el Patrimoni.
 • Impost de la Renda de No Residents
 • Impost de Successions i Donacions
 • Impost de Transmissions Patrimonials
 • Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger
 • Declaració anual d’operacions amb terceres persones
 • Entitats en règim d’atribució de rendes
 • Impostos trimestrals i anuals relacionats con el desenvolupament de l’activitat econòmica de las persones físiques: 130, 131, 115, 111, 303, 180, 190, 390, 347, 184 i altres.
 • Preparació i confecció de la comptabilitat i de les obligacions formals de las persones físiques segons el règim de tributació:
  • Estimació Objectiva
  • Estimació Directa Simplificada
  • Estimació Directa Normal
 • Estudis i informes sobre tots els impostos relacionats amb persones físiques

GESTIONEM LES OBLIGACIONS FISCALS I OFERIM UN SERVEI DE CONSULTA PERMANENT

CONSULTI’NS
 • Assessoria Fiscal Integral
 • Assessorament i gestió en el Subministrament Immediat d’Informació a Hisenda
 • Obtenció de firma electrònica
 • Recepció de comunicacions electròniques realitzades per la AEAT.
 • Sol·licitud d’aplaçaments
 • Sol·licitud de devolució per ingressos indeguts
 • Atenció de tot tipus de requeriments realitzat per la AEAT.
 • Obtenció i renovació del número LEI.
 • Atenció de requeriments per embargaments practicats per la Seguretat Social i Jutjats.
 • Grups fiscals
 • Cumplimentació i presentació de les següents declaracions:
  • Censal
  • Impost d’Activitats Econòmiques
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • Retencions sobre rendiments procedents del treball i d’activitats econòmiques
  • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans
  • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari
  • Operacions amb tercers
  • Impost sobre Societats
  • Intrastat
  • Recopilativa d’operacions intracomunitàries
  • Retencions de l’impost sobre la renda de no residents
  • Transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius amb l’exterior (Banc d’Espanya)